Uchwała nr LXXV/810/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-11-09
Data ogłoszenia: 2011-01-18
Wejście w życie: 2011-02-02
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 6, Pozycja: 58

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Dziennik zmian treści