Uchwała nr XXI/215/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2007-11-29
Data ogłoszenia: 2008-02-01
Wejście w życie: 2008-02-16
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2008, Numer: 7, Pozycja: 194

Dziennik zmian treści