UCHWAŁA NR XLII/662/13

Rady Miasta Opola

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmiany oznaczenia najemcy lokalu użytkowego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153),
art. 13 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2  i art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675,
Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,   Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.732,  Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529), § 7 ust. 8 Uchwały nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionej Uchwałą nr LXVI/686/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę oznaczenia najemcy lokalu użytkowego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z obecnego: „Jerzy Milczarz i Mateusz Milczarz, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego o nazwie Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Prima -  Bis” s.c. z siedzibą w Opolu przy ul. Spacerowej 10” na: „Jerzy Milczarz i Grażyna Flajszer, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego o nazwie Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Prima -  Bis” s.c.
z siedzibą w Opolu przy ul. Spacerowej 10”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Ociepa