UCHWAŁA NR XL/642/13

Rady Miasta Opola

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15
ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 5, poz.13, zm. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/284/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/284/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/642/13

Rady Miasta Opola

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/642/13
Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/642/13

Rady Miasta Opola

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/642/13
Rady Miasta Opola
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Zalacznik2.pdf