UCHWAŁA NR XXIX/452/12

Rady Miasta Opola

z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 32 ust. 3 pkt. 2 i 3, w nawiązaniu do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 5, poz. 13) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/284/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie 2 wyżej wymienionej uchwały po ustępie 8 dodaje się następujące ustępy:

- "9. Miejski Zarząd Dróg odmawia wydania uzgodnienia na korzystanie z przystanku komunikacyjnego następnym przewoźnikom lub do kolejnych zatrzymań środków transportu w razie wyczerpania limitu przepustowości przystanku.

- 10. Przepustowość przystanku komunikacyjnego określa się w zależności od długości krawędzi peronu przystanku, stosownie do ust. 12, według następującego wzoru: P = m * 2 + t * 4, gdzie: P – przepustowość przystanku komunikacyjnego w określonej godzinie; m – liczba autobusów realizujących przewozy w ramach komunikacji miejskiej w określonej godzinie; t – liczba autobusów realizujących pozostałe przewozy w określonej godzinie.

- 11. Do obliczeń przepustowości przystanku komunikacyjnego określonej w ust. 10 przyjmuje się średni czas zatrzymania, wynoszący dla środków transportu realizujących przewozy w ramach komunikacji miejskiej 2 minuty, a dla środków transportu realizujących pozostałe przewozy 4 minuty.

- 12. Przepustowość przystanku komunikacyjnego w określonej godzinie uważa się za przekroczoną w przypadku, gdy współczynnik P przekroczy poziom: 60 dla przystanków komunikacyjnych umożliwiających jednoczesne zatrzymanie się nie więcej niż jednego autobusu; 90 dla przystanków komunikacyjnych umożliwiających jednoczesne zatrzymanie się więcej niż jednego autobusu."

2) Załącznik nr 1 do uchwały, określający przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnione dla operatorów i przewoźników, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/452/12

Rady Miasta Opola

z dnia 5 lipca 2012 r.

załącznik

Zalacznik1.pdf