Uchwała nr XII/159/11 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-07-07
Data ogłoszenia: 2011-10-05
Wejście w życie: 2011-10-20
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 112, Pozycja: 1357

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Uwagi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 29 grudnia 2011 r. wydał wyrok stwierdzający nieważność § 1 pkt 2 uchwały w części dotyczącej § 3 pkt 1 sformułowania: „Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodu w sposób umożliwiający jej odczytanie. Nieumieszczenie karty parkingowej lub umieszczenie jej w sposób uniemożliwiający jej odczytanie skutkować będzie koniecznością uiszczenia opłaty parkingowej. W takim przypadku reklamacje nie będą rozpatrywane.” i określił, że w tej części uchwała nie podlega wykonaniu. (Sygn. akt II SA/Op 530/11).

Dziennik zmian treści