UCHWAŁA NR XXXVII/571/13

Rady Miasta Opola

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567) 
– Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 58.938 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę - 28.462 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 34.669 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 34.669 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 34.669 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-  104.400 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 69.731 zł

 

 

 

Dochody majątkowe:

+ 6.207 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 6.207 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 6.207 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 6.207 zł

 

 

 

Dochody powiatu o kwotę 87.400 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 87.400 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 87.400 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 87.400 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 87.400 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 1.781.705 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 1.115.140 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

+ 666.565 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 1.840.643zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 34.675 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 30.000 zł

 

- Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Korfantego
w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny
(OSTO 2)

- 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

 

 

 

 

 

- Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 64.675 zł

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

- 64.675 zł

 

Wydatki bieżące

- 64.675 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 64.675 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 64.675 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 245.856 zł

 

 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

- 430.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 430.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 430.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 430.000 zł

 

 

 

 

 

- Remonty dachów

+ 130.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 130.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 130.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 130.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

+ 54.144 zł

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

+ 54.144 zł

 

Wydatki bieżące

+ 54.144 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 54.144 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 54.144 zł

 

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 309.013 zł

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 309.013 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

- Komputeryzacja Urzędu Miasta

+ 190.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 190.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

+ 190.000 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

+ 9.013 zł

 

Wydatki bieżące

+ 9.013 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 9.013 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 9.013 zł

 

 

 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 109 zł

 

 

 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- 109 zł

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

- 109 zł

 

Wydatki bieżące

- 109 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 109 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 109 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.095.679 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 49.340 zł

 

- PSP Nr 20 – modernizacja instalacji elektrycznej

+ 49.340 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 49.340 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 49.340 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- 49.340 zł

 

- ZSO Nr II – przebudowa zaplecza sali gimnastycznej

- 49.340 zł

 

Wydatki majątkowe

- 49.340 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 49.340 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 1.095.679 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Zawodowy sukces – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola”

+ 71.424 zł

 

Wydatki bieżące

+ 71.424 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 71.424 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 3.251 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 469 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 54.770 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 1.616 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 11.318 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”

+ 506.244 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 464.863 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 464.863 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 81.770 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 14.438 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 11.434 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

+ 2.024 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 519.918 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 91.736 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 22.663 zł

 

 

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.999 zł

 

 

§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

+ 383.001 zł

 

 

§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

+ 67.590 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 623.654 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 110.056 zł

 

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 41.381 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 41.381 zł

 

 

§ 6067 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 35.174 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.207 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

+ 596.410 zł

 

Wydatki bieżące

+ 596.410 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 596.410 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 596.410 zł

 

 

 

 

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

- 78.399 zł

 

Wydatki bieżące

- 78.399 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 78.399 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 78.399 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 14.103 zł

 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

+ 14.103 zł

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

+ 14.103 zł

 

Wydatki bieżące

+ 14.103 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 14.103 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 14.103 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 4.667 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 2.450.000 zł

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

+ 2.450.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.450.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 2.450.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 2.450.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 2.445.333 zł

 

w tym:

 

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

+ 4.667 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.667 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 4.667 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 4.667 zł

 

 

 

 

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 2.450.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 2.450.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 2.450.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych2.450.000 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 18.657 zł

 

 

 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

+ 2.195 zł

 

- Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

+ 2.195 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.195 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.195 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 2.195 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

- 20.852 zł

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

- 20.852 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.852 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.852 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 20.852 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 496.580 zł

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 126.913 zł

 

- Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko

+ 126.913 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 126.913 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 126.913 zł

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

+ 369.667 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

- Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. „Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r."

+ 359.652 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 359.652 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 359.652 zł

 

 

 

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

+ 10.015 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.015 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 10.015 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 10.015 zł

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 199.923 zł

 

 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

+ 150.000 zł

 

- Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego oraz wzmocnienie jego pozostałej części

+ 150.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 150.000 zł

 

 

§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

+ 49.923 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 100.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 100.000 zł

 

 

 

 

- Utworzenie „Folwarku kultury”

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 100.000 zł

 

 

§ 4260 – Zakup energii

+ 10.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 45.000 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 45.000 zł

 

 

 

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

+ 49.923 zł

 

Wydatki bieżące

+ 49.923 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 49.923 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 49.923 zł

 

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- 51.876 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

- 51.876 zł

 

- Wydatki na ubezpieczenie majątku

- 51.876 zł

 

Wydatki bieżące

- 51.876 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 51.876 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 51.876 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

+ 71.851 zł

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 71.851 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące

+ 71.851 zł

 

Wydatki bieżące

+ 71.851 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 71.851 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 71.851 zł

 

 

 

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność zapisu „Bieżące utrzymanie wiat przystankowych” na „Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych”.

§ 5. W załącznikach nr 2 i 9 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zapisu „Budowa odcinka chodnika przy ul. X Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu” na „Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu”.

§ 6. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 80.165.738 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 20.400.298 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 24.165.440 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 56.000.298 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 27.789.103 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 3.413.600 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha