UCHWAŁA NR LVII/871/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843 i 1543) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/309/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 poz. 680) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa wyżej w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

Cel zajęcia

kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

parking zastrzeżony na zasadach wyłączności

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

ogródki sezonowe

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

inne

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha