UCHWAŁA NR LVII/870/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Olimpijskiej 2 i 4a w Opolu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionej Uchwałą
Nr LXVI/686/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,
poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130,
poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/727/13 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej przy ul. Olimpijskiej 2 i 4a, w udziale
w gruncie w budynkach 8.200/10.000 części.

§ 2. Wyraża się zgodę Stowarzyszeniu Pro Liberis Silesiae z siedzibą w Raszowej przy
ul. Ozimskiej 55 na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Opolu przy
ul. Olimpijskiej 2 i 4a w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha