UCHWAŁA NR LVII/869/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wróblin w Opolu oraz ustalenia wysokości zryczałtowanych diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 22 ust. 2 i 3 oraz § 27 uchwały nr LV/822/14 Rady Miasta Opola z dnia       27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Dzielnicy Wróblin oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 669) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Wróblin w Opolu powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w następującym składzie:

1) Marek Kawa - Radny Miasta Opola,

2) Przemysław Bukowski - Radny Miasta Opola,

3) Lucjusz Bilik - Radny Miasta Opola,

4) Elżbieta Bień - Radna Miasta Opola,

5) Bronisława Żebrowska - Radna Miasta Opola,

6) Ewa Statkiewicz  – Naczelnik Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Opola.

§ 2. Za pracę związaną z przeprowadzeniem wyborów oraz ustaleniem wyników głosowania członkom Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowej Komisji Wyborczej przysługują zryczałtowane diety w następującej wysokości:

1) dla Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – 270 zł,

2) dla Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – 250 zł,

3) dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej – 220 zł,

4) dla Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej – 120 zł,

5) dla Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej – 100 zł,

6) dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej – 90 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha