UCHWAŁA NR LVII/868/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938,
poz. 1646) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/712/13  z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wprowadza się następujące zmiany: w  § 4 statutu stanowiącym załącznik do uchwały dodaje się pkt 10 w brzmieniu :

„administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha