UCHWAŁA NR LVII/867/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379) oraz art. 5 ust.1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) budynku kilkurodzinnym - należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono nie mniej niż trzy i nie więcej niż dziewięć lokali mieszkalnych i których mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników;

2) budynku wielorodzinnym- należy przez to rozumieć budynek, w którym wydzielono nie mniej niż dziesięć lokali mieszkalnych i których mieszkańcy zbierają odpady do wspólnych pojemników;

3) bezpośrednim odbiorze odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć załadunek i transport odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości, a także załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych z miejsc ich zbierania;

4) pośrednim odbiorze odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć przyjęcie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych.

Rozdział 2.

Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 3. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje następujące ich rodzaje:

1) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

2) odpady szklane;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

4) pozostałości po segregacji oraz odpady zmieszane;

5) odpady wielkogabarytowe powstałe na nieruchomościach zamieszkałych.

§ 4.

1. Pośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów:

1) odpady z papieru;

2) odpady z tworzyw sztucznych;

3) odpady z metali;

4) odpady opakowań wielomateriałowych;

5) odpady szklane;

6) komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21);

7) odpady wielkogabarytowe;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) komunalne odpady budowlane;

10) zużyte opony;

11) odpady zielone.

2. Pośredni odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje czynności transportu oraz rozładunku odpadów komunalnych.

§ 5.

1. Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów objętych bezpośrednim odbiorem odpadów komunalnych, z wyjątkiem wyposażenia nieruchomości w prasokontenery.

2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych powinny być myte raz na kwartał. Pozostałe pojemniki powinny być myte raz w roku.

§ 6. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady będą zagospodarowywane poprzez przetwarzanie.

Rozdział 3.

Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 7.

1. W sposób bezpośredni odbierane są odpady z pojemników, prasokontenerów oraz odpady wielkogabarytowe z miejsca udostępnienia pojemników.

2. Dopuszcza się zmianę pojemności i ilości poszczególnych rodzajów pojemników na odpady komunalne gromadzone przez właścicieli nieruchomości w zależności od ilości wytwarzanych odpadów.

3. Pojemniki powinny być przystosowane do gromadzenia danego rodzaju odpadu i zapewniać bezpieczne oraz zgodne z przepisami BHP wykonanie usługi ich opróżniania sprzętem specjalistycznym.

4. Odbiór odpadów następuje z pojemników udostępnionych w dniu wywozu.

5. Po wykonaniu czynności załadunku pojemnika na pojazd odbierający odpady, pojemnik zostaje odstawiony przez pracownika firmy odbierającej odpady w miejsce jego udostępnienia.

§ 8.

1. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje załadunku odpadów leżących poza pojemnikami, z wyjątkiem załadunku odpadów wielkogabarytowych powstałych na nieruchomości zamieszkałej oraz w przypadku, o którym mowa w §13 Uchwały.

2. Odbiór odpadów selektywnie zebranych następuje po uprzednim skontrolowaniu poprawności segregacji  przez pracownika firmy odbierającej odpady.

3. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem wywozu danej frakcji odpadu - ustalonym przez przedsiębiorcę i zatwierdzonym przez Urząd Miasta.

4. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych nie może nastąpić w dni ustawowo wolne od pracy, za wyjątkiem §12 Uchwały.

5. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest ostatni dzień roboczy przed dniem wolnym lub pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 9.

1. Pośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje przyjęcie każdej ilości dostarczonych przez mieszkańca Opola selektywnie zebranych frakcji odpadów.

2. Pośredni odbiór odpadów komunalnych obejmuje ważenie odpadów oraz ich kwalifikację do odpowiedniej grupy odpadów, a następnie umieszczenie przez dowożącego odpowiedniego rodzaju odpadu w pojemniku lub kontenerze wskazanym przez pracownika Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 4.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 10.

1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) Budynki jednorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie;

b) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na 2 tygodnie;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady zmieszane – 1 raz na 2 tygodnie;

e) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 8 tygodni.

2) Budynki kilkurodzinne:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na tydzień;

b) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 1 raz na tydzień;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady zmieszane – 1 raz na tydzień;

e) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 4 tygodnie.

3) Budynki wielorodzinne:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień;

b) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - 1 raz na tydzień;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady zmieszane – 3 razy na tydzień;

e) odpady wielkogabarytowe – 1 raz na 2 tygodnie.

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych i kilkurodzinnych w sytuacji gdy właściciele tych nieruchomośći zbierają odpady do wspólnych pojemników, jest uzależniona od łącznej liczby lokali mieszkalnych, których mieszkańcy korzystają z tych pojemników:

a) w przypadku gdy liczba lokali mieszkalnych wynosi od 3 do 9, pojemniki będą opróżniane z częstotliwością jak dla zabudowy kilkurodzinnej;

b) w przypadku gdy liczba lokali mieszkalnych wynosi powyżej 10, pojemniki będą opróżniane z częstotliwością jak dla zabudowy wielorodzinnej.

3. Za budynek jednorodzinny uważa się również lokal wydzielony w budynku kilkurodzinnym i wielorodzinnym, którego właściciel nieruchomości zbiera odpady w odrębnych pojemnikach.

§ 11. Określa się następujące warianty częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych:

1) Częstotliwość I:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 1 raz na 2 tygodnie;

b) odpady szklane – 1 raz na 4 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - 1 raz 2 tygodnie;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie.

2) Częstotliwość II:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 4 razy w miesiącu;

b) odpady szklane – 2 razy w miesiącu;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 2 razy w miesiącu;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4 razy w miesiącu.

3) Częstotliwość III:

a) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych – 2 razy na tydzień;

b) odpady szklane – 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - 1 raz na tydzień;

d) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy na tydzień.

§ 12. Każdego roku, w okresie od 30 października do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 grudnia, a także w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy będą odbierane w każdym z wyżej wymienionych dni i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji.

§ 13. W przypadku zwiększonej ilości odpadów wytworzonych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, nadmiar odpadów należy wystawić wraz z pojemnikiem w pierwszym terminie odbioru przewidzianym w obowiązującym harmonogramie.

Rozdział 5.

Sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 14. Określa się następujący sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

1) W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych z terenu Miasta Opola powstałe na nieruchomościach zamieszkałych:

a) odpady z papieru;

b) odpady z tworzyw sztucznych;

c) odpady z metali;

d) odpady opakowań wielomateriałowych;

e) odpady szklane;

f) komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

g) odpady wielkogabarytowe;

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

i) komunalne odpady budowlane;

j) zużyte opony;

k) odpady zielone.

2) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1800 oraz w soboty w godzinach od 900 do 1500
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia w Wigilię Bożego Narodzenia, Wielką Sobotę od 900 do 1200.

3) W celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane odpady są klasyfikowane i rejestrowane.

4) Zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zostaną przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 16. Traci moc Uchwała nr XL/643/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha