UCHWAŁA NR LVII/865/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr LV/821/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/821/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadza się następujące zmiany - § 2 punkt 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Miasto Opole zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu
w wysokości 15 % całkowitej wartości zadania.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha