UCHWAŁA NR LVII/862/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/793/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379) - Rada Miasta Opola uchwala, co nastepuje:

§ 1. W „Planie usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXXIV/793/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2010 r., w załączniku nr 10 „Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji”, w tabeli nr 24 „Zestawienie wyników inwentaryzacji” dopisuje się kolejne pozycje, jak poniżej:

Lp.

Dzielnica

Ulica

Nr

Nr działki ewid.

Typ wyrobu

Stan wyrobu

Ilość azbestu [m2]

912

Wójtowa Wieś

Wasylewskiego

15

22

1

3

60

913

Grudzice

Groszowicka

49

178/65

1

2

35

914

Groszowice

Smolki

12

609/26

1

2

100

915

Wróblin

Czarnowąska

31

264/54

1

1

1380

916

Gosławice

Swornicka

1

208

1

1

100

917

Zakrzów

Św. Anny

7

924, 925

1

3

70

918

Półwieś

Ludowa

31/1

83/6

1

3

13

919

Kolonia Gosławicka

Wschodnia

25

36/15, 36/16

2

1

1630

920

Grudzice

Brzechwy

7

557/27

1

1

74

921

Półwieś

Partyzancka

2

97/12

1

1

300

922

Malina

Olimpijska

44

2112

1

1

192

923

Wójtowa Wieś

Prószkowska

161

15

1

2

300

924

Gosławice

Hubala

10

1226/5, 1226/14

2

3

222

925

Gosławice

Dąbrowszczaków

12, 14

1317/45

2

3

221

926

Gosławice

Grota Roweckiego

16

140

2

3

1774

927

Gosławice

Dąbrowszczaków

9, 11

1317/45

2

3

212

928

Zakrzów

Zakładowa

2

336/5

1

2

35


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha