UCHWAŁA NR XLIV/695/13

Rady Miasta Opola

z dnia 4 lipca 2013 r.

w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Nr XL/636/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu położonemu w dzielnicy Grudzice.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z  dnia 29 marca 2012 r. w  sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Przyjąć stanowisko jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik

do uchwały nr XLIV/695/13

Rady Miasta Opola

z dnia 4 lipca 2013 r.

Załącznik
do uchwały nr XLIV/695/13
Rady Miasta Opola
z dnia 4 lipca 2013 r.

Zalacznik1.pdf