UCHWAŁA NR LVII/860/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654,     Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232,
poz. 1378, z 2014 r. poz. 223) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 (zwanymi dalej „organizacjami”) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „ustawą”) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami lub gminną radą działalności pożytku publicznego (zwaną dalej „Radą”), w przypadku jej utworzenia na podstawie art. 41e ustawy.

§ 3.

1. Konsultacje z organizacjami rozpoczyna się poprzez zamieszczenie zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie rozpoczęcia konsultacji, wraz z projektem aktu prawa miejscowego przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji projektu danego aktu prawa miejscowego (zwaną dalej „właściwą komórką”) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.

2. Konsultacje z Radą przeprowadza się w formie przesłania projektu aktu prawa miejscowego podlegającego konsultacjom, celem wyrażenia pisemnej opinii. Przesyłając projekt aktu należy poinformować Radę o przedmiocie konsultacji, terminie do zgłoszenia opinii oraz o właściwej komórce.

3. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 wskazuje się przedmiot konsultacji, formy konsultacji, termin do zgłaszania opinii oraz informację o właściwej komórce.

4. Termin do zgłaszania opinii nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni od dnia opublikowania zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie  rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola. W przypadku  konsultacji z Radą powyższy termin liczy się od dnia doręczenia Radzie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 4.

1. Konsultacje z organizacjami mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

1) zgłoszenie opinii w formie pisemnej na adres właściwej komórki,

2) zgłoszenie opinii drogą elektroniczną na adres e-mail właściwej komórki,

3) zgłoszenie opinii podczas otwartego, bezpośredniego spotkania.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1 mogą być zgłaszane przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

3. W przypadku prowadzenia konsultacji w formie określonej w ust. 1 pkt 3 sporządzany jest protokół zawierający przedmiot konsultacji, przebieg dyskusji, zgłoszone opinie oraz podjęte ustalenia. Do protokołu dołącza się listę obecności wraz z podpisami.

4. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

5. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale.

6. Nieprzedstawienie przez Radę opinii dotyczącej projektu konsultowanego aktu prawa miejscowego w określonym  w § 3 ust. 4 terminie oznacza rezygnację z  prawa do jej wyrażenia.

§ 5.

1. Komórka przeprowadzająca konsultacje rozpatruje opinie, które wpłynęły w trakcie konsultacji i przekazuje wraz z propozycją stanowiska do wnioskodawcy danego projektu aktu prawa miejscowego.

2. Informację o wynikach zakończonych konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Traci moc uchwała nr IV/30/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha