UCHWAŁA NR LVII/859/14

Rady Miasta Opola

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 662.427 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 657.878 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 396.678 zł

 

 

Dział 720 – Informatyka

+ 396.678 zł

 

 

 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

+ 396.678 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 396.678 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 261.200 zł

 

 

Dział 720 – Informatyka

+ 261.200 zł

 

 

 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

+ 261.200 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa  art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

+ 261.200 zł

Dochody powiatu o kwotę 4.549 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 4.549 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 4.549 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 4.549 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 4.549 zł

§ 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 329.020 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ 1.429.020 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 1.100.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2014 rok o kwotę 991.447 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 995.680 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 345.680 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc.
od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji

- 45.680 zł

 

Wydatki majątkowe

- 45.680 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 45.680 zł

 

 

 

 

 

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych
-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji

- 300.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 300.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 705.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym
i kanalizacją deszczową – opracowanie dokumentacji

+ 95.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 95.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 95.000 zł

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu – etap I

- 1.900.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 1.900.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.900.000 zł

 

 

 

 

 

- Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia

+ 1.100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.100.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

+ 55.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Opracowanie dokumentacji budowy ul. W. Rutkiewicz wraz
z budową oświetlenia i odwodnienia ulicy – etap I

+ 55.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 55.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 55.000 zł

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 270.000 zł

 

 

 

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 270.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Miejski Zarząd Lokali Komunalnych

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 100.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

- Miejski Zarząd Lokali Komunalnych – zakup samochodu

+ 70.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

 

- Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania zasobem komunalnym

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 44.700 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 44.700 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – wydatki bieżące

+ 32.400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 32.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 32.400 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 32.400 zł

 

 

 

 

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – montaż masztów flagowych

+ 12.300 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.300 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.300 zł

 

 

 

 

Dział 720 – Informatyka

+ 657.878 zł

 

 

 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

+ 657.678 zł

 

- Realizacja projektu pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel bliski Administracji”

+ 657.878 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

+ 396.678 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 396.678 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 61.100 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 10.550 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.550 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 78.528 zł

 

 

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 11.050 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 152.400 zł

 

 

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

+ 81.500 zł

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

+ 261.200 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 261.200 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 49.900 zł

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 8.400 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 8.400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 8.400 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 8.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 41.500 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 41.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 1.500 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 1.500 zł

 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 40.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł

 

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 198.920 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 198.920 zł

 

- Wydatki bieżące

- 198.920 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 198.920 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 198.920 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 149.600 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 400 zł

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

- 400 zł

 

Wydatki bieżące

- 400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 400 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 340 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 60 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 150.000 zł

 

- Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego Nr 28
– Żłobek Nr 2 w zakresie łazienek, kuchni podręcznych oraz pomieszczeń magazynowych do wymogów sanitarnych i BHP

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

+ 12.000 zł

 

- Zespół Szkół Ekonomicznych – zakupy inwestycyjne

+ 12.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

+ 55.900 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego – ZPO w Opolu

+ 28.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 28.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 28.500 zł

 

 

 

 

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu – etap II

+ 27.400 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 27.400 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 27.400 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 67.900 zł

 

- Wydatki na zmiany organizacyjne roku szkolnego

- 67.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 67.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 67.900 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 67.900 zł

 

 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 12.500 zł

 

 

 

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

+ 15.000 zł

 

- Budowa windy w SP ZOZ „Zaodrze” – opracowanie dokumentacji

+ 15.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 15.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

+ 2.500 zł

 

- Planowane działania w zakresie promocji zdrowia

+ 2.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.500 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 2.500 zł

 

 

 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- 30.000 zł

 

- Prowadzenie oddziału dziennego pobytu dla dzieci
z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami układu nerwowego

- 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 30.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 30.000 zł

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 150.000 zł

 

 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

+ 150.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wydatki bieżące

+ 150.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 150.000 zł

 

 

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

+ 150.000 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 680.549 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

+ 700.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Remont pomieszczeń w Żłobku Nr 9 wraz z wymianą instalacji

+ 400.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 400.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 400.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 400.000 zł

 

 

 

 

- Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki
– etap I – wymiana stolarki okiennej

+ 350.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 350.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 350.000 zł

 

 

 

 

- Żłobek – Pomnik Matki Polki – wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 50.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 100.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 100.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 4.549 zł

 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 4.549 zł

 

Wydatki bieżące

+ 4.549 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 4.549 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

+ 4.549 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- 24.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

+ 17.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 17.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 17.500 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 17.500 zł

 

 

 

 

- Promocja i organizacja wolontariatu

+ 10.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 10.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

+ 10.000 zł

 

 

 

 

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- 1.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 1.500 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 1.500 zł

 

 

 

 

- Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 14.200 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 14.200 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 14.200 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 14.200 zł

 

 

 

 

- Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 50.000 zł

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 400 zł

 

 

 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

+ 400 zł

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

+ 400 zł

 

Wydatki bieżące

+ 400 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

+ 400 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 340 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 60 zł

 

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 8.400 zł

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 8.400 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym

- 4.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 4.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 4.500 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 4.500 zł

 

 

 

 

 

- Utrzymanie miasteczka ruchu drogowego

- 3.900 zł

 

Wydatki bieżące

- 3.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 3.900 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 3.900 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu programu ochrony środowiska przed hałasem, monitorowania, gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby systemów informacji geograficznej, związanych z dostępem do informacji o środowisku i edukacją społeczeństwa

- 200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 200.000 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola – zakup, montaż urządzeń oraz postawienie portalu internetowego do stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego

+ 200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 200.000 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 143.920 zł

 

 

 

 

Rozdział 92106 – Teatry

- 105.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- „Bazyliszki i Trolle” Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

- 300.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 300.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 300.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

- 300.000 zł

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn. „Odyseja”

+ 70.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 70.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 70.000 zł

 

 

 

 

 

- Opolski Teatr Lalki i Aktora

+ 125.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 125.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 125.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 125.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 298.920 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 298.920 zł

 

Wydatki bieżące

+ 298.920 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 298.920 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 298.920 zł

 

 

 

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

+ 50.000 zł

 

- Galeria Sztuki Współczesnej

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Konserwacja, renowacja i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- 340.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 340.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 340.000 zł

 

 

§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 340.000 zł

 

 

 

 

 

- Zagospodarowanie terenu przed wieżą Zamku Górnego wraz z ul. Opolczyka

+ 140.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 140.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

+ 140.000 zł

 

 

 

 

 

- Odtworzenie lochów wieży Zamku Górnego i adaptacja schronu na cele turystyczne

+ 200.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6580 – Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

+ 200.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 100.000 zł

 

- Organizacja 51. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

- 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 100.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 100.000 zł

 

 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 60.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące

- 5.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 5.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 5.500 zł

 

 

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- 5.500 zł

 

 

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne

+ 5.500 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 5.500 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 5.500 zł

 

 

 

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup samochodu

+ 60.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 60.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 60.000 zł

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok dokonuje się zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zapisu „Rewitalizacja boiska przy ul. Gminnej” na „Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Gminnej”.

§ 5. W uchwale Nr LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2014 roku w wysokości 46.483.389 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 24.400.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 14.482.218 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.601.171 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 38.882.218 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 28.697.692 zł.”

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały LII/775/13 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7

25 100

25 100

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26

5 600

5 600

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28

49 400

49 400

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29

101 000

105 570

 

80110

Gimnazja, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 7

54 570

54 570

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha