UCHWAŁA NR XLII/657/13

Rady Miasta Opola

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  20.200zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę 20.200 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 20.200 zł

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 20.200 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 20.200 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 20.200 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 20.200zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 20.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 10.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową  w ciągu
ul. Marka z Jemielnicy – opracowanie dokumentacji

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 20.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 30.000 zł

 

- Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową  w ciągu
ul. Marka z Jemielnicy – opracowanie dokumentacji

- 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Realizacja projektu pn.Budujemy miasteczko ruchu drogowego

+ 1.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 1.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 1.000 zł

 

 

 

 

 

- Opracowania z zakresu zarządzania ruchem

- 1.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 1.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 1.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 20.000 zł

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 20.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 20.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

-

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

-

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Aglomeracja Opolska

- 13.666 zł

 

Wydatki bieżące

- 13.666 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 13.666 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 13.666 zł

 

 

 

 

- Zintegrowany rozwójAglomeracji Opolskiej

+ 13.666 zł

 

Wydatki bieżące

+ 13.666 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 13.666 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 13.666 zł

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 155.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 255.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 255.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 255.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 255.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- 100.000 zł

 

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 16.200 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 16.200 zł

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

- 16.200 zł

 

Wydatki bieżące

- 16.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 16.200 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 13.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2.400 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

+ 118.800 zł

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 100.000 zł

 

- Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

+ 18.800 zł

 

- Opieka nad osobami starszymi – wdrożenie systemu Teleopieki

+ 18.800 zł

 

Wydatki bieżące

+ 18.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 18.800 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 18.800 zł

 

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 23.800 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

- 23.800 zł

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 23.800 zł

 

Wydatki bieżące

- 23.800 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 23.800 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 23.800 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 16.200 zł

 

 

 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

+ 16.200 zł

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

+ 16.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 16.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 16.200 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 13.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 2.400 zł

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

-

 

 

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

+ 260.000 zł

 

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

+ 260.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 260.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 260.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 260.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 50.000 zł

 

- Muzeum Polskiej Piosenki

+ 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 50.000 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 560.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki bieżące

+ 120.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 120.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 120.000 zł

 

 

 

 

- Wykonanie odlewu pomnika Jonasza Kofty

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

- Organizacja 50. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki

- 710.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 710.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 710.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 20.200 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 20.200 zł

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 20.200 zł

 

Wydatki bieżące

+ 20.200 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.200 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 20.200 zł

§ 3. W załącznikach nr 2 i 9 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zapisu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych” na „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych”.

§ 4. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 26, w tym:

440 000

428 800

 

 

wydatki inwestycyjne

 

37 000

 

80130

Szkoły zawodowe, w tym;

 

 

 

 

Zespół Szkół Elektrycznych

130 000

126 000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

Wiceprzewodniczący Rady

Marcin Ociepa