UCHWAŁA NR XL/635/13

Rady Miasta Opola

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 75, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  1.258.078 zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę  1.309.656 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 25.665 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 25.665 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 25.665 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 25.665 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 1.283.991 zł

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.200.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 1.200.000 zł

 

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

+ 1.200.000 zł

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 83.991 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 83.991 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 71.611 zł

 

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

+ 12.380 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę – 51.578 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 51.578 zł

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 64.411 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 8.323 zł

 

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

+ 8.323 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

-72.734 zł

 

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 61.823 zł

 

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 10.911 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 12.833 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 12.833 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 12.833 zł

 

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  1.258.078 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

+ 116.134 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 165.000 zł

 

- Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

+ 165.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 165.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 165.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 5.134 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową  w ciągu
ul. Marka z Jemielnicy – opracowanie dokumentacji

+ 30.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 30.000 zł

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich

- 165.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 165.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 165.000 zł

 

 

 

 

- Utwardzenie  nawierzchni ul. Szaniawskiego w Grudzicach

+ 28.900 zł

 

Wydatki bieżące

+ 28.900 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 28.900 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 28.900 zł

 

 

 

 

 

- Odnowa nawierzchni jezdni ul. Wasylewskiego

+ 125.234 zł

 

Wydatki bieżące

+ 125.234 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 125.234 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 125.234 zł

 

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 14.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 14.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 14.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 14.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

- 54.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opolszczyzny
(OSTO 2)

- 34.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 34.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 34.000 zł

 

 

 

 

 

- Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 20.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 20.000 zł

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 1.200.000 zł

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 1.200.000 zł

 

- Prowizje z tytułu sprzedaży nieruchomości

+ 1.200.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 1.200.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 1.200.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 1.200.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

+ 183.991 zł

 

 

 

Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

+ 83.991 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe - wydatki bieżące

+ 33.991 zł

 

Wydatki bieżące

+ 33.991 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 33.991 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 33.991 zł

 

 

 

 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe – zakupy inwestycyjne

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 6.583.144 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 71.611 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.511.533 zł

 

 

 

 

- Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

+ 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 100.000 zł

 

 

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

+ 100.000 zł

 

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 80.000 zł

 

 

 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

+ 9.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 9.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 9.000 zł

 

 

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

+ 9.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

+ 70.000 zł

 

- Wydatki bieżące

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 70.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 50.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 10.000 zł

 

 

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

+ 10.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 1.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Utrzymanie infrastruktury i systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz zakup programów i akcesoriów komputerowych

+ 101.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 101.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 101.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 25.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 76.000 zł

 

 

 

 

 

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"

- 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 100.000 zł

 

 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 50.000 zł

 

 

 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 50.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- obsługa długu

- 50.000 zł

 

 

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

- 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 72.500 zł

 

 

 

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- 72.500 zł

 

- Rezerwa celowa - wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola

- 72.500 zł

 

Wydatki bieżące

- 72.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 72.500 zł

 

 

§ 4810 – Rezerwy

- 72.500 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 9.000 zł

 

 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 156.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa ogólnodostępnego boiska do badmintona na boisku Szkoły Podstawowej Nr 7

+ 29.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 29.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 29.000 zł

 

 

 

 

- Wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP 26 w Grudzicach

+ 12.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 12.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 12.000 zł

 

 

 

- PSP Nr 16 – adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych

+ 115.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 115.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 115.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola

+ 130.000 zł

 

- Przedszkole Publiczne Nr 28 – Żłobek nr 2 dostosowanie obiektu do wymagań ppoż. i sanitarnych”

+ 130.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 130.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 130.000 zł

 

 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja

- 277.000 zł

 

- Publiczne Gimnazjum Nr 4 – termomodernizacja obiektu wraz z wydzieleniem klatek schodowych

- 277.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 277.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 277.000 zł

 

 

 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- 320.000 zł

 

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- 320.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 320.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 320.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 320.000 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 320.000 zł

 

- Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół

+ 320.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 320.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 320.000 zł

 

 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 75.000 zł

 

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 100.000 zł

 

- Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu – Dom Dziecka

- 100.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 100.000 zł

 

 

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 57.800 zł

 

 

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 25.800 zł

 

 

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 14.400 zł

 

 

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

- 2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

+ 25.000 zł

 

- Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

+ 25.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 25.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 25.000 zł

 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 119.411 zł

 

 

 

Rozdział 85305 – Żłobki

- 55.000 zł

 

- Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

- 55.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 55.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

- 55.000 zł

 

 

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 55.000 zł

 

 

 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 8.323 zł

 

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna

+ 8.323 zł

 

Wydatki bieżące

+ 8.323 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 5.323 zł

 

 

§ 4170 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 5.323 zł

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 3.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 3.000 zł

 

 

 

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

- 72.734 zł

 

- Realizacja projektu pn.  „Czas na pracę"

- 72.734 zł

 

Wydatki bieżące

- 72.734 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

- 72.734 zł

 

 

§ 3257 – Stypendia różne

- 26.319 zł

 

 

§ 3259 – Stypendia różne

- 4.645 zł

 

 

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 23.051 zł

 

 

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4.068 zł

 

 

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 1.523 zł

 

 

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne

- 269 zł

 

 

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy

- 58 zł

 

 

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy

- 10 zł

 

 

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 7.081 zł

 

 

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe

- 1.249 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

- 3.791 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

- 670 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

- 452.373 zł

 

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- 56.000 zł

 

- Zakupy inwestycyjne oprogramowania i sprzętu związanego z uruchomieniem systemu odpadów komunalnych

- 56.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 56.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 56.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

- 162.210 zł

 

Wydatki bieżące

- 162.210 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 162.210 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 162.210 zł

 

 

 

 

- Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu

+ 132.210 zł

 

Wydatki bieżące

+ 132.210 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 132.210 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 132.210 zł

 

 

 

 

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

+ 15.000 zł

 

- System znakowania i identyfikacji psów na terenie miasta Opola

+ 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 15.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

+ 81.150 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Doświetlenie ul. Jana i Jaronia

+ 11.150 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 11.150 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 11.150 zł

 

 

 

 

- Doświetlenie ul. Oświęcimskiej od ul. Metalowej do przystanku MZK do ul. Złotej

+ 70.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 70.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 70.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

+ 14.000 zł

 

- Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące

+ 14.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 14.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 14.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 14.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- 476.523 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic

- 700.000 zł

 

Wydatki majątkowe

- 700.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 700.000 zł

 

 

 

 

- Zagospodarowanie terenu przy OSP Bierkowice na cele sportowo - rekreacyjne

+ 130.179 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 130.179 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 130.179 zł

 

 

 

 

- Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego (etap II)

+ 54.800 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 54.800 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 54.800 zł

 

 

 

 

- Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

+ 38.498 zł

 

Wydatki bieżące

+ 38.498 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 30.000 zł

 

 

§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

+ 10.000 zł

 

 

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 20.000 zł

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 8.498 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 8.498 zł

 

 

 

 

- Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola

+ 26.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 26.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 26.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 26.000 zł

 

 

 

 

- Utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym

- 26.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 26.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 26.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 26.000 zł

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 42.500 zł

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea

+ 2.500 zł

 

- Muzeum Polskiej Piosenki

+ 2.500 zł

 

Wydatki bieżące

+ 2.500 zł

 

w tym:

 

 

 

- dotacje na zadania bieżące

+ 2.500 zł

 

 

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

+ 2.500 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

+ 40.000 zł

 

- Tablice informacyjne dotyczące historii w dzielnicy Groszowice w formie ścieżki dydaktycznej

+ 40.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 40.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 40.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 65.000 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 65.000 zł

 

- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące

+ 65.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 65.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 65.000 zł

 

 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 50.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

+ 330.737 zł

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 330.737 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego z zachowaniem obecnego, istniejącego drzewostanu przy ul. Żytniej

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

- Modernizacja istniejącego boiska w dzielnicy Grotowice przy ul. Oświęcimskiej za budynkami nr 130-136 na działce 271 obręb Grotowice

+ 118.737 zł

 

Wydatki bieżące

+ 118.737 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

+ 118.737 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 118.737 zł

 

 

 

 

- Przebudowa pomieszczeń w budynku klubowym na Stadionie Miejskim z dostosowaniem szatni oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymagań UEFA, FIFA

+ 162.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 162.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 162.000 zł

§ 3. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok  § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 58.819.495 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 25.680.123 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1.700.000 zł.”

§ 4. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80120

Licea ogólnokształcące, w tym:

 

 

 

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I

30 000

32 900

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II, w tym:

526 200

510 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

13 600

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha