UCHWAŁA NR IV/73/18

Rady Miasta Opola

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art.43iart.58ust.1ustawy zdnia 4lutego 2011r. oopiece nad dziećmi wwieku do lat 3(Dz.U. z2018r. poz.603, poz.650, poz. 1544, poz.1629)   - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1.

1. Określa się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole wwysokości 1% brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, za każdą pełną godzinę faktycznie świadczonej opieki.

§ 2. Wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna uzależnia się od liczby dzieci, nad którymi dzienny opiekun sprawuje opiekę, ich wieku, niepełnosprawności lub konieczności sprawowania nad nimi szczególnej opieki wten sposób, że ustaloną  stawkę za każdą pełną godzinę faktycznie świadczonej opieki  nad jednym dzieckiem zwiększa się o:

1) 10% - wprzypadku sprawowania opieki nad dwojgiem dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia;

UNRECOGNIZED

2) 20% - wprzypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci, które ukończyły pierwszy  rok życia albo wprzypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem, które nieukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

3) 30% - wprzypadku sprawowania opieki nad czworgiem dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia albo wprzypadku sprawowania opieki nad dwojgiem dzieci, zktórych co najmniej jedno nieukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

4) 40% - wprzypadku sprawowania opieki nad pięciorgiem dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia albo wprzypadku sprawowania opieki nad trojgiem dzieci, zktórych co najmniej jedno nieukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka udziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole wwysokości 2,00zł (słownie: dwa złote 00/100) za każdą pełną godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna wformie dziennej stawki żywieniowej wkwocie 10,00zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/934/17 Rady Miasta Opola zdnia 31sierpnia 2017r. wsprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Miasto Opole oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka udziennego opiekuna zatrudnionego przez Miasto Opole oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada