UCHWAŁA NR IV/72/18

Rady Miasta Opola

z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu

Na podstawie art.97ust.5 ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U.
z 2018r. poz.1508, poz.1693) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. W uchwale nr XXXII/336/08 Rady Miasta Opola zdnia 26czerwca 2008r. wsprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych wOpolu, zmienionej uchwałą nr LXXI/757/10 Rady Miasta Opola zdnia 26sierpnia 2010r., zmienionej uchwałą nr  LVI/1113/18 Rady Miasta Opola zdnia 22lutego 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2a otrzymuje brzmienie:

㤠2a.

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt wdomu dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2. Osoby przebywające wdomu dla matek zmałoletnimi dziećmi ikobiet wciąży ponoszą odpłatność za pobyt wzależności od posiadanego dochodu, zgodnie zkryterium dochodowym ustalonym zgodnie zart.8ust.1pkt1i2 ustawy opomocy społecznej:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

1) dochód powyżej 100% do 150% kryterium dochodowego – odpłatność
w wysokości do 10% dochodu miesięcznie;

2) dochód powyżej 150% do 200% kryterium dochodowego – odpłatność wwysokości od 10% do 15% dochodu miesięcznie;

UNRECOGNIZED

3) dochód powyżej 200% do 250% kryterium dochodowego – odpłatność wwysokości od 15% do 20% dochodu miesięcznie;

UNRECOGNIZED

4) dochód  powyżej 250% kryterium dochodowego – odpłatność wwysokości od 20% do 30% dochodu miesięcznie.”

UNRECOGNIZED

2. §3 otrzymuje brzmienie:

㤠3.

1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt wschronisku dla osób bezdomnych.

UNRECOGNIZED

2. Osoby przebywające wschronisku dla osób bezdomnych wramach pobytu ponoszą odpłatność, wzależności od posiadanego dochodu, zgodnie zkryterium dochodowym ustalonym zgodnie zart.8ust.1pkt1i2 ustawy opomocy społecznej:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

Procentowy dochód osoby/osoby w rodzinie przebywającej wschronisku dla osób bezdomnych, określony wg kryterium dochodowego

Wysokość odpłatności za pobyt wschronisku dla osób bezdomnych liczona procentowo wstosunku do miesięcznego kosztu pobytu wschronisku dla bezdomnych

powyżej 100% do 200%

20%

powyżej 200% do 250%

30%

powyżej 250% do 300%

50%

powyżej 300%

100%

3. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc pobytu wschronisku.

UNRECOGNIZED

4. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu wdanym miesiącu.

UNRECOGNIZED

5. Odstępuje się od pobierania opłaty wprzypadku przyznania miejsca wschronisku dla osób bezdomnych lub wschronisku dla osób bezdomnych zusługami opiekuńczymi finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020, przez okres realizacji projektu.””

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Traci moc uchwała nr LVI/1113/18 Rady Miasta Opola zdnia 22lutego 2018r. zmieniająca uchwałę wsprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia imieszkaniach chronionych wOpolu.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia jej ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada