UCHWAŁA NR IV/68/18

Rady Miasta Opola

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/1189/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY
START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 90t ust. 1 pkt 1  ustawy zdnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245) - Rada Miasta Opola uchwala,co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. Uchyla się uchwałę nr LXII/1189/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START 2” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada