UCHWAŁA NR III/39/18

Rady Miasta Opola

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa

Na podstawie art.10ust.2, art.18ust.2ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432), art.47ustawy zdnia 13listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z2018r.
poz.1530) oraz art.216ust.2pkt5, art.220ust.1ustawy zdnia 27sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz.U. z2017r. poz.2077, z2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1.

1. Rada Miasta Opola wyraża zgodę na udzielenie w2019r. pomocy finansowej wformie dotacji celowej Gminie Dąbrowa włącznej kwocie 1.000.000,00zł zprzeznaczeniem na:

1) sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w2019r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka wChróścinie wkwocie 500.000,00zł;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2) sfinansowanie części wydatków bieżących do poniesienia w2019r. na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów wDąbrowie wkwocie 500.000,00zł.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2. Przekazanie pomocy finansowej nastąpi w2019r. ze środków budżetu Miasta Opola.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 2. Przekazanie irozliczenie pomocy finansowej, októrej mowa w§ 1, nastąpi na podstawie umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Miastem Opole aGminą Dąbrowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada