UCHWAŁA NR II/28/18

Rady Miasta Opola

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniego programu osłonowego
w zakresie  zapewnienia posiłku na terenie Miasta Opola „Posiłek w szkole i w dom” na lata 2019 − 2023

Na podstawie art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2018r. poz.994, poz.1000, poz. 1349, poz.1432), art.17ust.2pkt4oraz art.110ust.10ustawy zdnia 12marca 2004r. opomocy społecznej (Dz.U. z2018r. poz.1508, poz.1693) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy wzakresie zapewnienia posiłku na terenie Miasta Opola wramach programu „Posiłek wszkole iw domu” na lata 2019– 2020, jak wzałączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/624/16 Rady Miasta Opola zdnia 27października 2016r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego wzakresie dożywiania „Pomoc gminy wzakresie dożywiania” na lata 2016– 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie zdniem 1stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

Wieloletni program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku w Mieście Opolu
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Wieloletni program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku w Mieście Opolu
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (dalej: Program) ma na celu wypełnienie obowiązku, wynikającegozart.17 ust. 2 pkt 4 w związkuzart. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).W związku z podjętą przez Radę Ministrów uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 r.w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023 (M. P.  z 2018 r. poz. 1007), zostają zakończone działania podejmowane w ramach aktualnie realizowanego wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz zaproponowane nowe rozwiązania.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

Wsparcie wynikające z Programu będzie realizowane na podstawie art. 115 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej.

I Cel programu

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom i uczniom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niespełniającym warunków otrzymania pomocy, wskazanych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz niespełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tejże ustawy − bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, pozwalające na niezwłoczne udzielenie wsparcia potrzebującym.

II Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W I półroczu 2018 r. ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w Mieście Opolu skorzystało 438 rodzin (697 osób w rodzinach). Z pomocy w formie bezpłatnych posiłków w szkołach skorzystało 64 uczniów.

Zjawisko niedożywienia dzieci i uczniów, a także rosnące wydatki gospodarstw domowych wśród rodzin objętych systemem pomocy społecznej oraz socjalnej mają bezpośredni wpływ na ograniczoną możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. Wprowadzone rozwiązania będą miały bezpośrednie przełożenie na zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia pełnowartościowego gorącego posiłku.

III Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej − w formie posiłku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w wypadku wyrażenia chęci przez dziecko lub ucznia zjedzenia posiłku, niespełniających warunków otrzymania pomocy, wskazanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz niespełniających kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tejże ustawy − bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy następuje bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

    Liczba uczniów i dzieci, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Opole w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W ramach programu osłonowego,z pomocy w wyżej określony sposób, korzysta średnio ok. 7 dzieci i uczniów.

UNRECOGNIZED

   Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej, we współpracy z jednostkami oświatowymi.

IV Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

V Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 − 2023.