UCHWAŁA NR II/9/18

Rady Miasta Opola

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

Na podstawie art.16ust.3ustawy zdnia 20lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z2017r. poz.1523) oraz art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2018r. poz.994, zm. poz.1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XIII/203/15 Rady Miasta Opola zdnia 2lipca 2015r. wsprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek isposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych wstrefie płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z2015r. poz.1698) zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XLVII/919/17 Rady Miasta Opola zdnia 31sierpnia 2017r. zmieniającą uchwałę wsprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek isposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych wstrefie płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z2017r. poz.2233);

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2) uchwałą Nr LV/1086/18 Rady Miasta Opola zdnia 25stycznia 2018r. zmieniającą uchwałę wsprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek isposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych wstrefie płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z2018r. poz.294);

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

3) uchwałą Nr LVIII/1141/18 Rady Miasta Opola zdnia 29marca 2018r. zmieniającą uchwałę wsprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek isposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych wstrefie płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z2018r. poz.1146);

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

4) uchwałą Nr LXVI/1233/18 Rady Miasta Opola zdnia 5lipca 2018r. zmieniającą uchwałę wsprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek isposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych wstrefie płatnego parkowania (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z2018r. poz.2172);

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

– zgodnie zbrzmieniem załączonym do niniejszej uchwały.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 2. Ogłoszenie tekstu jednolitego, októrym mowa w§1, nastąpi wformie obwieszczenia.

§ 3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Łukasz Sowada