UCHWAŁA NR XXXIX/629/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wniesienia przez Prezydenta Miasta Opola wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komunalnej "PNT w Opolu" Spółki z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 240, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21,
poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153)
§ 1 uchwały nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola oraz § 1 uchwały
nr LI/486/98 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania komunalnych nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata – Rada Miasta Opola postanawia: 

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości gruntowych, składających się z działek nr nr: 13/6, 13/7 i 112, 116 z km. 7 obręb Półwieś, o łącznej powierzchni 2,3410 ha, o wartości 3.560.500,00 zł, na rzecz „PNT w Opolu” Spółki z o.o. w (45-215) Opolu ul. Luboszycka 36, na podwyższenie kapitału Spółki z 600.000 zł na 4.160.500,00 zł. W zamian za wkład niepieniężny (aport) Gmina Opole obejmie 7.121 udziałów po 500 zł każdy i posiadać będzie łącznie 8.321 udziałów. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha