UCHWAŁA NR LXVIII/1296/18

Rady Miasta Opola

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola

Na podstawie art.18ust.2pkt1oraz art.40ust.1iust.2pkt1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2018r. poz.994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. W uchwale nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola zdnia 29marca 2012r. wsprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola zpóźn. zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z2012r., poz.687, z2013r. poz.1712, z2014r. poz.1790, z2015r. poz.1068, poz.1700, z2016r. poz.2523, z2017r. poz.1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15skreśla się ust.2;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2) w § 19wyrazy „doręcza się wformie pisemnej za potwierdzeniem odbioru” zastępuje się wyrazami „dokonuje się zgodnie zzapisem § 18ust.2i 3 niniejszego statutu.”;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

3) w § 24dodaje się ust.3otreści:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„3. Przewodniczący Rady zwraca wnioskodawcy projekt uchwały wkażdym przypadku naruszenia określonych wrozporządzeniu lub statucie zasad opracowania projektów uchwał.”

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

4) § 27otrzymuje nowe brzmienie otreści:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„§ 27. Projekty uchwał składa się przewodniczącemu niepóźniej niż na 14dni przed planowanym terminem sesji zzastrzeżeniem art.20ust.5iust.6ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym.”

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

5) w rozdziale IV Organizacja i tryb pracy Rady dodaje się po podrozdziale Procedura uchwałodawcza, podrozdział o nazwie „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza”, w której dodaje się § 29aotreści:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„29a. W celu zrealizowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy mogą zawiązać Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej zwany dalej komitetem, który tworzy minimum 5 mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta Opola. Utworzenie komitetu nie wyłącza inicjatywy grupy mieszkańców zgodnie z§23 ust. 1 pkt 6 Statutu Miasta Opola.  Komitet przygotowuje projekt uchwały wformie pisemnej, anastępnie organizuje zbieranie podpisów mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą, zachowując następujące wymogi:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

1) w imieniu komitetu występuje pełnomocnik komitetu, wskazany wpisemnym oświadczeniu podpisanym przez osoby tworzące komitet;

UNRECOGNIZED

2) w miejscu zbierania podpisów mieszkańców miasta musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały; na każdej stronie listy poparcia zamieszcza się tytuł projektu uchwały, której mieszkańcy udzielają poparcia;

3) mieszkaniec miasta udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na listę:

a) swoje imię inazwisko,

UNRECOGNIZED

b) numer PESEL,

c) adres zamieszkania wOpolu,

UNRECOGNIZED

d) własnoręczny podpis;

4) projekt uchwały zuzasadnieniem oraz listą osób popierających projekt (co najmniej 300mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego miasta Opola) wformie papierowej (w Biurze Rady Miasta) oraz elektronicznej (na adres brm@um.opole.pl) składa Przewodniczącemu Rady Miasta Opola pełnomocnik komitetu, o którym mowa w § 29a pkt 1 lub upoważniony przedstawiciel, o którym mowa w § 24 ust. 2 niniejszego Statutu; od momentu dostarczenia listy poparcia przez pełnomocnika komitetu lub upoważnionego przez grupę mieszkańców przedstawiciela administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

5)  raz udzielonego poparcia nie mozna wycofać;

6) projekt uchwały zuzasadnieniem oraz listą osób popierających projekt podlega weryfikacji co do zgodności zwymogami procedury inicjatywy uchwałodawczej przez Biuro Rady Miasta;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

7) projekt uchwały winien spełniać wymogi określone wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zdnia 20czerwca 2002r. wsprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. z2016r., poz.283) iwymogi określone w§§ 24- 25 Statutu Miasta Opola;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

8) obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze promuje się poprzez umieszczenie na stronie internetowej miasta Opola oraz wBiuletynie Informacji Publicznej w zakładce obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.””

UNRECOGNIZED

6) § 36ust.1pkt2otrzymuje nowe brzmienie otreści:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„2) kierowanie skarg do zbadania przez Komisję Skarg, Wniosków iPetycji,”

UNRECOGNIZED

7) w § 39dodaje się pkt6 obrzmieniu:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„6) Komisja Skarg, Wniosków iPetycji.”

UNRECOGNIZED

8) w § 40skreśla się pkt6;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

9) po § 45dodaje się § 45a wbrzmieniu:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„§ 45a. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków iPetycji należy badanie zasadności skarg, wniosków oraz petycji wsprawach należących do właściwości Rady, anastępnie przedkładanie Radzie projektu rozstrzygnięcia wtych sprawach.”

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

10) § 60otrzymujenowebrzmienie:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

㤠60.

1.  Radni mają prawo zwracać się do Prezydenta Miasta zinterpelacjami izapytaniami.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2. Interpelacje radnych oraz odpowiedzi na niestanowią odrębny punkt porządku obrad sesji Rady. Punkt ten może być wykorzystany przez radnych jako moment uzyskania dodatkowych wyjaśnień do złożonej interpelacji. Dopuszcza się również wtedy dyskusję.

UNRECOGNIZED

3. O statusie dokumentu decyduje treść pisma anie jego forma zewnętrzna.””

UNRECOGNIZED

11) Rozdział X otrzymuje nowe brzmienie: „Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg, wniosków ipetycji”;

UNRECOGNIZED

12) § 67otrzymuje nowe brzmienie:

UNRECOGNIZED

㤠67.

1.  Wymienione poniżej postanowienia Statutu dotyczące skarg dotyczą również wniosków ipetycji, jeśli przepisy odrębne niestanowią inaczej.
2. Rada rozpatruje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

1) skargi iwnioski zgodnie zzapisami ustawy zdnia 14czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

2) petycje zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 11lipca 2014r. opetycjach.””

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

13) w § 69ust.3pkt1otrzymuje nowe brzmienie:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

„1) Komisji Skarg, Wniosków iPetycji celem merytorycznego rozpatrzenia skargi,”

UNRECOGNIZED

14) w § 70ust.1 po wyrazie „komisji” skreśla się wyrazy „do której skierowano skargę”;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

15) w załączniku  nr 5do uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola zdnia 29marca  2012r. Regulamin Pracy Rady Miasta Opola § 16 ust.1otrzymuje nowe brzmienie:
„1.Z każdej sesji Rady sporządza się protokół oraz nagranie zprzebiegu sesji na cyfrowych nośnikach rejestrujących obraz idźwięk, które stanowią urzędowe potwierdzenie przebiegu sesji.”;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

16) w załączniku  nr 5do uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola zdnia 29marca  2012r. Regulamin Pracy Rady Miasta Opola w§ 17dodaje się ust.1onastępującej treści:
„1. Przebieg obrad sesji jest transmitowany oraz utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz idźwięk.”;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

17) w załączniku  nr 5do uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola zdnia 29marca  2012r. Regulamin Pracy Rady Miasta Opola w§ 17dotychczasowe ust. 1 - 2 otrzymują numerację 2 - 3;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

18) w załączniku  nr 5do uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola zdnia 29marca  2012r. Regulamin Pracy Rady Miasta Opola w§ 17skreśla się dotychczasowy ust. 3.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu wDzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego iwchodzi wżycie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych organów wybranych wwyborach przeprowadzonych wdniu 16listopada 2014r.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos