UCHWAŁA NR LXVIII/1295/18

Rady Miasta Opola

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

UNRECOGNIZED

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIX/525/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu, zmienionej uchwałą
nr LV/1089/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

㤠5.

1.  Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu trwa dwa lata.

2.  Procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu stanowiąca załącznik do statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.”

2) § 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6.  ust. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu z danej szkoły w trakcie kadencji Młodzieżowej Rady, skład osobowy Młodzieżowej Rady uzupełnia się o członka z listy rezerwowej.”

3) § 17 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 17.  ust. 2. Pierwsze posiedzenie nowo powstającej Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Opola lub osoba przez niego upoważniona, w ciągu 30 dni od opublikowania przez zespół składu Młodzieżowej Rady Miasta wOpolu.”

UNRECOGNIZED

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos

UNRECOGNIZED

Załącznik do statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

Procedura wyboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu przeprowadzana będzie wnastępujących etapach:

UNRECOGNIZED

1. Etap I. Zasady ogólne wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

1) Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu składa się z 21 członków;

2) pierwsze wybory do nowo powstającej Rady zarządza Przewodniczący Rady  Miasta Opola;

3) kolejne wybory zarządza Przewodniczący Młodzieżowej  Rady Miasta wOpolu kończącej kadencję, w terminie 30 dni przed upływem kadencji;

UNRECOGNIZED

4) członkiem Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Opola;

5) kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

a) aktywnie działa na rzecz młodzieży,

b) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 15 lat i nie przekroczy 21 lat,

c) wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta wOpolu,

UNRECOGNIZED

d) nie jest zawieszony w prawach ucznia,

e) przedstawi listę poparcia minimum 30 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu wyborów będzie w wieku od 15 do 21 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola;

6) kryteriami wyboru są:

a) kreatywność kandydata,  

b) jego sposób podejścia do rozwiązania zadania, o którym mowa w etapie IV niniejszej procedury,

c) faktyczna możliwość  realizacji zaproponowanego działania,

d) osiągnięcie efektu w realizacji zadania.

2. Etap II. Powołanie zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta  w Opolu

1)  wyboru 21 członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu dokona pięcioosobowy zespół ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu (zwany dalej zespołem) powołany zarządzeniem w terminie 14 dni od zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu przez Prezydenta Miasta Opola;

2)  w skład zespołu wchodzi:

a) dwóch przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu poprzedniej kadencji,

b) przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzący działalność statutową na rzecz młodzieży,

c) przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola,

d) przedstawiciel Rady Miasta Opola;

3)  przedstawicieli wymienionych w pkt. 2 od litery a do c wskazuje Prezydent Miasta Opola, a przedstawiciela Rady Miasta Opola wskazuje Przewodniczący Rady Miasta Opola;

4)  na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta Miasta Opola w ciągu 7 dni od powołania zespołu, zespół ze swego grona wybiera przewodniczącego zespołu; kolejne posiedzenia zwołuje przewodniczący zespołu;

5) zespół określi wzór elektronicznego formularza rekrutacyjnego;

6)  zespół  wyznaczy zadanie do rozwiązania oraz punktację zgodnie zkryteriami, o których mowa w etapie I pkt 6;

UNRECOGNIZED

7)  zespół dokona formalnej i merytorycznej weryfikacji zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w etapie I pkt 6.

3. Etap III. Ogłoszenie procedury

1) w ciągu 14 dni po powołaniu zespołu przewodniczący ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu;

2) nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia zespołu o rozpoczęciu naboru na członków Rady, w którym wskazuje się termin przesyłania zgłoszeń kandydatów;

3) ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Opola oraz przesyła się  do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Opola;

4) załącznikiem do ogłoszenia, o  którym mowa w pkt. 1, jest wzór elektronicznego formularza rekrutacyjnego;

5) termin zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o rozpoczęciu naboru na członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu.

 

4. Etap IV. Procedura zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

1) zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na elektronicznym formularzu rekrutacyjnym według wzoru określonego przez zespół w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru na członków Rady;

2) wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami, o których mowa w etapie I pkt. 5 litery a do e, należy dostarczyć na adres mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata”;

3) formularz, o którym mowa w pkt. 4 etapu III, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania;

4) zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się welektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

UNRECOGNIZED

5. Etap V. Procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu

1) zespół, o którym mowa w etapie I, wybierze 21 członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu, którzy otrzymają kolejno największą liczbę punktów;

2) w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów przewodniczący zespołu przeprowadza spośród nich losowanie;

3) z pozostałych kandydatów tworzy się listę rezerwową, która składać będzie się maksymalnie z 10osób, które uzyskają kolejno największą ilość punktów; w  przypadku równej ilości punktów stosuje się zapis pkt. 2 niniejszego etapu;

UNRECOGNIZED

4) z wyborów członków Młodzieżowej Rady sporządza się protokół zawierający wyniki punktacji, podpisany przez członków komisji;

5) 21-osobowy skład Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu oraz listę rezerwową przewodniczący zespołu publikuje  na stronie internetowej Miasta Opola w terminie
7 dni od dnia zakończenia prac zespołu;

6) w przypadku rezygnacji członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu wakat wypełnia się spośród listy rezerwowej przygotowanej przez zespół, biorąc pod uwagę zarówno otrzymaną punktację, jak również zapis pkt. 8 niniejszego etapu;

7) liczba zgłaszanych kandydatów nie jest ograniczona;

8) liczba członków z jednej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta  nie może wynosić więcej niż 3 osoby;

9) od wyników wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu nie przysługuje odwołanie.