UCHWAŁA NR LXVIII/1287/18

Rady Miasta Opola

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola

Na podstawie §13 ust. 2 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z2012 r. poz.687, z2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790, z 2015 r. poz. 1068, poz. 1700, z2016 r. poz. 2523, z2017 r. poz. 1335) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. W załączniku do uchwały nr LIII/1070/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. wsprawie rocznego ramowego planu sesji Rady Miasta Opola w tabeli w rubryce (1) Data sesji zmienia się zapis:  "8 listopada 2018 r." na zapis: "29 listopada 2018 r.".  

UNRECOGNIZED

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos