UCHWAŁA NR LXVII/1274/18

Rady Miasta Opola

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania nazwy placowi

Na podstawie art.18ust.2pkt13ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317, poz. 1356) na wniosek złożony na podstawie §23 ust. 1 pkt 4 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712, z 2014 r. poz. 1790, z 2015 r. poz. 1068, poz. 1700, z 2016 r. poz. 2523, z 2017 r. poz. 1335) - Rada Miasta Opola postanawia:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. Placowi publicznemu zlokalizowanemu wOpolu wzdłuż ulicy Księdza Konstantego Damrota, przedstawionemu na załączniku graficznym, nadać nazwę: „Skwer Zbigniewa Herberta”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Kawa

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED