UCHWAŁA NR XXXIX/625/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie pozbawienia części ul. Augusta Bassego w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103697O

Na podstawie art. 7 ust. 2, art.10 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) - Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje: 

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej część ulicy Augusta Bassego w Opolu, na odcinku od przejazdu kolejowego do rozdzielni PKP, na długości 343 m, w związku z zamiarem wyłączenia jej z użytkowania. 

§ 2. Ustala się nowy przebieg drogi gminnej o Nr 103697O: ul. Jana Nikodema Jaronia, ul. Augusta Bassego (od ul. Wiktora Gorzołki do przejazdu kolejowego, na długości 187 m). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha