UCHWAŁA NR LXVI/1232/18

Rady Miasta Opola

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 21.773.214 zł, w tym:

·Dochody gminy o kwotę – 21.818.214 zł, w tym:
Dochody bieżące:

 + 3.296.534 złDział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 15.000 zł
Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

+ 15.000 zł


§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

+ 15.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

+ 2.422.424 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

+ 500.000 zł


§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

+ 500.000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-


§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

+ 897.000 zł


§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

- 898.000 zł


§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

+ 1.000 zł

Rozdział 75624 – Dywidendy

+ 1.922.424 zł


§ 0740 – Wpływy z dywidend

+ 1.922.424 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 271.623 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

+ 271.623 zł


§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

+ 271.623 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna

- 36.457 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- 36.457 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- 36.457 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

+ 617.297 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

+ 617.297 zł


§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 555.236 zł


§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

+ 62.061 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 4.200 zł
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

+ 4.200 zł


§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

+ 4.200 zł
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 2.447 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 2.447 zł


§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów

+ 2.447 zł
Dochody majątkowe:

- 25.114.748 złDział 600 – Transport i łączność

- 25.830.794 zł


Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 26.866.406 zł


§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- 26.866.406 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 1.035.612 zł


§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

+ 1.035.612 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 704.644 zł
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

+ 704.644 zł


§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

+ 704.644 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna

+ 11.402 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

+ 11.402 zł


§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

+ 11.402 zł
·Dochody powiatu o kwotę 45.000 zł, w tym:
Dochody bieżące:

 +  45.000 złDział 710 – Działalność usługowa

+ 30.000 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+ 30.000 zł


§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 30.000 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

+ 15.000 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

+ 15.000 zł


§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

+ 15.000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 12.418.080 zł, w tym:


§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

+ 151.920 zł


§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym

- 12.570.000 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 34.191.294 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

- 40.248.060 zł


Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- 41.158.060 zł


- Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I

- 41.158.060 zł


Wydatki majątkowe

- 41.158.060 zł


w tym:
§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 23.419.314 zł§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- 15.852.089 zł§ 6237 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych

- 1.886.657 zł
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

- 5.200.000 zł


w tym:


- Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej

- 6.000.000 zł


Wydatki majątkowe

- 6.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 6.000.000 zł


- Budowa obwodnicy południowej na odcinku ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji

+ 500.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 500.000 zł


- Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice

od km 13+947 do km 15+599

+ 300.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 300.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 300.000 zł


Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 7.500.000 zł


w tym:


- Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole-Wrzoski

+ 500.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 500.000 zł


- Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej
w zakresie budowy drogi (gminnej)

+ 7.000.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 7.000.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 7.000.000 zł


Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- 1.390.000 zł


- Dokumentacja przyszłościowa

- 1.390.000 zł


Wydatki majątkowe

- 1.390.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 1.390.000 zł

Dział 630 – Turystyka

+ 82.307 zł

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

+ 82.307 zł


- Miejska Informacja Turystyczna – wydatki bieżące

+ 82.307 zł


Wydatki bieżące

+ 82.307 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 56.525 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 47.061 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 8.311 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 1.153 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.782 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 19.582 zł§ 4220 – Zakup środków żywności

+ 200 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 6.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

+ 500.000 zł


Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

+ 500.000 zł


- Adaptacja lokali socjalnych

+ 500.000 zł


Wydatki bieżące

 + 500.000 zł


w tym:
- remonty

+ 500.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 500.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa

+ 30.000 zł
Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

+ 30.000 zł


- Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

+ 391.700 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 3.000 zł


w tym:


- Działalność jednostek pomocniczych - Kolonia Gosławicka

- 2.000 zł


Wydatki bieżące

- 2.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 2.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 2.000 zł


- Działalność jednostek pomocniczych – Zakrzów

- 1.000 zł


Wydatki bieżące

- 1.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 1.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 1.000 zł


Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

+ 59.700 zł


- Centrum Usług Wspólnych

+ 59.700 zł


Wydatki bieżące

+ 59.700 zł


w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

+ 33.800 zł§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

+ 28.000 zł§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

+ 5.100 zł§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

+ 700 zł- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 25.900 zł§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

+ 800 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 5.000 zł§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

+ 500 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 14.000 zł§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

+ 2.000 zł§ 4410– Podróże służbowe krajowe

+ 2.900 zł§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

+ 700 zł


Rozdział 75095 – Pozostała działalność

+ 335.000 zł


w tym:


- Rozbudowa systemu SAP w Ratuszu

+ 85.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 85.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 85.000 zł

- Wydatki bieżące

+ 150.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 150.000 zł§ 4610 – Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego

+ 150.000 zł


- Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Ratusza

+ 100.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 100.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

+ 380.628 zł
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

+ 40.000 zł


- Rekompensata pieniężna za czas służby w czasie ponadnormatywnym

+ 40.000 zł


Wydatki bieżące

+ 40.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 40.000 zł§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

+ 40.000 zł


Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

+ 104.000 zł


w tym:


- Wydatki bieżące

- 26.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 26.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 26.000 zł


- Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP ORW w Opolu

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

 + 20.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 20.000 zł


- Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP Opole Sławice

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

 + 20.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 20.000 zł


- Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont budynku OSP
w Czarnowąsach

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

 + 20.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 20.000 zł


- Zapewnienie gotowości bojowej OSP i remont OSP w Opolu Żerkowicach

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

 + 20.000 zł


w tym:
- dotacje na zadania bieżące

+ 20.000 zł§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+ 20.000 zł

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
z wyposażeniem dla OSP Opole - Wrzoski  

+ 50.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł


w tym:
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych

+ 50.000 zł


Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

+ 236.628 zł


w tym:


- Przebudowa pomieszczeń Posterunku Straży Miejskiej
w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 9

+ 8.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 8.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 8.000 zł

- Straż Miejska – wydatki bieżące

+ 90.628 zł


Wydatki bieżące

+ 90.628 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 90.628 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 60.628 zł§ 4260 – Zakup energii

+ 30.000 zł


- Straż Miejska – zakup samochodu specjalistycznego

+ 138.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 138.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 138.000 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

-


w tym:


- Wydatki bieżące

- 18.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 18.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- 10.000 zł§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 8.240 zł§ 4430 – Różne opłaty i składki

+ 240 zł


- Zakup przyczepy transportowej wraz z wyposażeniem  

+ 18.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 18.000 zł


w tym:
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 18.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 1.391.554 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

+ 422.000 zł


w tym:


- PSP Nr 1 – adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych oddziałów szkolnych

+ 22.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 22.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 22.000 zł

- PSP Nr 5 z OI – modernizacja sali gimnastycznej

+ 280.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 280.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 280.000 zł

- PSP Nr 7 – remont placu zabaw

+ 1.000 zł


Wydatki bieżące

+ 1.000 zł


w tym:
- remonty

+ 1.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 1.000 zł

- PSP Nr 10 – utworzenie i wyposażenie dodatkowej klasopracowni

+ 20.000 zł


Wydatki bieżące

+ 20.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 20.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 4.600 zł§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 1.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 14.400 zł

- PSP Nr 20 – zakup rzutnika multimedialnego

+ 2.000 zł


Wydatki bieżące

 + 2.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 2.000 zł§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

+ 2.000 zł


- PSP Nr 20 – zakup szafek modułowych

+ 16.000 zł


Wydatki bieżące

+ 16.000 zł


w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 16.000 zł§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

+ 16.000 zł

- PSP Nr 33 – modernizacja pomieszczeń szkoły na salę lekcyjną

+ 81.000 zł


Wydatki majątkowe

+ 81.000 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 81.000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

 + 142.000 zł


w tym:


- PP Nr 24 – modernizacja piwnicy przedszkola – I etap

+ 58.200 zł


Wydatki majątkowe

+ 58.200 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 58.200 zł

- PP Nr 44 – remont placu zabaw

+ 5.900 zł


Wydatki bieżące

+ 5.900 zł


w tym:
- remonty

+ 5.900 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 5.900 zł


- PP Nr 55 – modernizacja kuchni oraz zakup wyposażenia

+ 77.900 zł


Wydatki majątkowe

+ 77.900 zł


w tym:
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 77.900 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

 + 120.000 zł


w tym:


- PSP Nr 2 – remont toalet

+ 30.000 zł


Wydatki bieżące

+ 30.000 zł


w tym:
- remonty

+ 30.000 zł§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 30.000 zł