UCHWAŁA NR XXXIX/624/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej Nr 103650O

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się część ulicy Gospodarczej w Opolu, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numerem 86/9 z karty mapy 37 obręb Szczepanowice oraz drogę bez nazwy w Opolu, w granicach działek oznaczonej geodezynie numerami: 104/28, 104/9, 104/8 z karty mapy 36 i 86/66, 86/65 z karty mapy 37 obręb Szczepanowice, do kategorii drogi gminnej. 

§ 2. Ustala się nowy przebieg drogi gminnej o Nr 103650O: ul. Gospodarcza, droga bez nazwy (od ul. Gospodarczej do ul. Tęczowej). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha