UCHWAŁA NR LXV/1229/18

Rady Miasta Opola

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Na podstawie art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z2018r. poz.994, poz.1000) oraz art.4ust.1pkt2ustawy zdnia 20grudnia 1996r. ogospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z2017r. poz.827) - Rada Miasta Opola uchwala, conastępuje:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 1. W uchwale nr LXII/1212/18 Rady Miasta Opola zdnia 24maja 2018r. wsprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego wOpolu wprowadza się następujące zmiany:

1) w§1ust.3otrzymujebrzmienie:  

"Do korzystania zuprzywilejowanych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

1) uprawniony posiadacz karty "OPOLSKA RODZINA";

2) dzieci imłodzież do lat 18uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz ztowarzyszącymi im opiekunami, jak również uczniowie tzw. szkół życia itowarzyszący im opiekunowie, itp.;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

3) osoby powyżej 18roku życia niepełnosprawne wstopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy isamodzielnej egzystencji, wraz zopiekunami;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

4) zorganizowane grupy podopiecznych Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej iZakładów Opiekuńczo - Leczniczych, itp.;

UNRECOGNIZED

5) jeden opiekun (przewodnik) przypadający na każde 10osób, wprzypadku grup uczniowskich;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

6) uprawniony posiadacz karty "OPOLSKI SENIOR".".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie zdniem 1lipca 2018roku.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos