UCHWAŁA NR LXV/1223/18

Rady Miasta Opola

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego

Na podstawie art.10ust.2iart.18ust.1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z2018r. poz.994, poz.1000), art.47ustawy zdnia 13listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2017r. poz.1453, poz.2203, poz. 2260, z2018r. poz.317) oraz art.216ust. 2 pkt. 5 iart.220ust.1i2 ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z2017r. poz.2077, z2018r. poz.1000) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr LIX/1168/18 Rady Miasta Opola zdnia 19kwietnia 2018r.         wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos