UCHWAŁA NR LXII/1212/18

Rady Miasta Opola

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Na podstawie art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z2017r. poz.1875, 2232, z2018r. poz.130) oraz art.4ust.1pkt2ustawy zdnia 20grudnia 1996 r. ogospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz.827) – Rada Miasta Opola uchwala, conastępuje:

§ 1.

1. Ustala sięceny biletów wstępu oraz opłaty za usługi świadczone przez OgródZoologiczny wOpolu wnastępującej wysokości brutto:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

1) bilet normalny - 18zł;

UNRECOGNIZED

2) bilet ulgowy - 12zł;

UNRECOGNIZED

3) bilet uprzywilejowany - 1zł;

UNRECOGNIZED

4) roczny bilet wstępu:

a) bilet normalny - 100zł,

UNRECOGNIZED

b) bilet ulgowy - 60zł;

UNRECOGNIZED

5) bilet rodzinny (2 + 3)- 50zł;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

6) wypożyczenie wózka - 10zł.

UNRECOGNIZED

2. Do korzystania zulgowych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

UNRECOGNIZED

1) dzieci po ukończeniu 3roku życia;

UNRECOGNIZED

2) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadgimnazjalnych,studenci, niedłużej jednak niż do ukończenia 26roku życia;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

3) emeryci, renciści.

3. Do korzystania zuprzywilejowanychbiletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

1) uprawniony posiadacz karty „OPOLSKA RODZINA”;

2) dzieci imłodzież do lat 18uczęszczający do szkół specjalnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych wraz ztowarzyszącymi im opiekunami, jak również uczniowie tzw. szkół życia itowarzyszący im opiekunowie, itp.;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

3) osoby powyżej 18roku życia niepełnosprawne wstopniu znacznym, całkowicie niezdolne do pracy isamodzielnej egzystencji, wraz zopiekunami;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

4) jeden opiekun (przewodnik), przypadający na każde 10osób, wprzypadku grup uczniowskich;

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

5) zorganizowane grupy podopiecznych Domów Opieki, Domów Pomocy Społecznej iZakładów Opiekuńczo – Leczniczych, itp.

UNRECOGNIZED

4. Do korzystania zbiletu rodzinnego uprawnione są osoby dorosłe wraz zmaksymalnie trójką podopiecznych. Bilet przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej oraz osobom uczącym się wszkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 21roku życia, jak iosobom studiującym do ukończenia 26roku życia. Warunkiem jest, że przynajmniej jeden zopiekunów jest rodzicem, dziadkiem podopiecznego.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 2. Do korzystania zbezpłatnych biletów wstępu uprawnione są następujące osoby:

1) dzieci do ukończenia 3roku życia;

UNRECOGNIZED

2) pracownicy ogrodów zoologicznych;

3) zorganizowane grupy podopiecznych Domów Dziecka.

§ 3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania zulgowych, uprzywilejowanych ibezpłatnych biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego są odpowiednio:

1) ważna legitymacja szkolna/studencka;

2) legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz zodcinkiem renty lub emerytury;

UNRECOGNIZED

3) dokument orzekający ostopniu niepełnosprawności;

UNRECOGNIZED

4) ważny dokument potwierdzający zatrudnienie wogrodzie zoologicznym;

UNRECOGNIZED

5) ważna karta „OPOLSKA RODZINA” wraz zdokumentem tożsamości;

UNRECOGNIZED

6) imienna lista grup wymienionych w§ 1ust.3pkt5potwierdzona przez dyrektora, kierownika.

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

UNRECOGNIZED

§ 4. Upoważnia się Dyrektora Ogrodu Zoologicznego wOpolu do wyznaczania dwóch dni wciągu roku wolnych od opłat za wstęp na teren Ogrodu Zoologicznego wOpolu oraz wyrażania zgody, wramach promocji miasta Opola, na wstęp wolny winnych uzasadnionych przypadkach (zorganizowane grupy oficjalnych przedstawicieli innych miast, goszczącychna zaproszenie władz miasta Opola, laureaci konkursów itp.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6. Traci moc uchwała nr VIII/118/15 Rady Miasta Opola zdnia 26marca 2015r. wsprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Opola uprawnień do ustalania wysokości cen iopłat za korzystanie zgminnych obiektów iurządzeń użyteczności publicznej jednostki budżetowej „Ogród Zoologiczny wOpolu”

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie zdniem 1lipca 2018roku.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos