Uchwała nr LVI/1113/18 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Opolu.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-02-22
Data ogłoszenia: 2018-03-05
Wejście w życie: 2018-03-20
Z mocą obowiązującą od: 2018-03-20
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 593

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

(Wyrok WSA w Opolu z dnia 27 września 2018 r. sygn.. akt II SA/Op 258/18, stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej punkt 2 § 2a uchwały z dnia 26 sierpnia 2010 r., nr LXXI/757/10; + Postanowienie WSA w Opolu z dnia 7 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Op 258/18, sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sentencji i uzasadnieniu wyroku WSA w Opolu z dnia 27 września 2018 r., sygn.. akt II SA/Op 258/18 w ten sposób, że: 1) użyte w punkcie pierwszym sentencji wyroku (karta nr 27 akt sądowych), w wierszu 18 od góry słowa: „punkt 2 § 2a uchwały Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r., nr LXXI/757/10” zastąpić słowami: „dodany punkt 2 § 2a do uchwały z dnia 26 czerwca 2008 r., nr XXXII/336/08”.)

Dziennik zmian treści