Uchwała nr LV/1096/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (IV)” w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-01-25
Wejście w życie: 2018-01-25
Z mocą obowiązującą od: 2018-01-25
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści