UCHWAŁA NR XXXIX/619/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 75, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę 697.467zł, w tym:

Dochody gminy o kwotę  - 4.451.348 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

+ 2.209.555 zł

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

- 84.110 zł

 

 

 

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 84.110 zł

 

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

- 84.110 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

+ 1.619.556 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

+ 1.619.556 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

+ 1.619.556 zł

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 58.427 zł

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 58.427 zł

 

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 64.792 zł

 

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł+ 123.219 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 615.682 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 615.682 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 615.682 zł

 

 

Dochody majątkowe:

- 6.660.903 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

- 6.660.903 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- 6.660.903 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich

- 6.660.903 zł

 

 

Dochody powiatu o kwotę 5.148.815 zł, w tym:

 

 

 

Dochody bieżące:

- 1.512.088 zł

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

- 892.597 zł

 

 

 

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 892.597 zł

 

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

- 892.597 zł

 

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

- 642.849 zł

 

 

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 642.849 zł

 

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- 642.849 zł

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 23.358 zł

 

 

 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

+ 23.358 zł

 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

+ 23.358 zł

 

 

Dochody majątkowe:

+ 6.660.903 zł

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 6.660.903 zł

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

+ 6.660.903 zł

 

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
+ 6.660.903 zł

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  32.350 zł, w tym:

 

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- 52.765 zł

 

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

+ 20.415 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2013 rok o kwotę  665.117zł, w tym:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

-

 

 

 

 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

-

 

- Realizacja projektu pn. "Opolska Platforma Innowacji"

-

 

Wydatki bieżące

-

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 30.000 zł

 

 

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 30.000 zł

 

 

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

+ 25.500 zł

 

 

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

+ 4.500 zł

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

+ 100.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

-

 

- Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 16.475.150 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 6.660.903 zł

 

 

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 9.814.247 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Przebudowa ul. Wspólnej - opracowanie dokumentacji

+ 150.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 150.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 150.000 zł

 

 

 

 

- Remonty i bieżące utrzymanie dróg

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł

 

 

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

-

 

 

 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 50.000 zł

 

- Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym

- 50.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 50.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

+ 50.000 zł

 

- Wykupy gruntów i nieruchomości

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

- 32.350 zł

 

 

 

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- 32.350 zł

 

w tym:

 

 

 

 

 

- Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa

- 266.175 zł

 

Wydatki majątkowe

- 266.175 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 266.175 zł

 

 

 

 

- Budowa Budynku laboratoryjno-doświadczalnego Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu
- dokumentacja projektowa

- 266.175 zł

 

Wydatki majątkowe

- 266.175 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 266.175 zł

 

 

 

 

- Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym
w Opolu Spółka z o.o.

+ 500.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 500.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych

+ 500.000 zł

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

+ 58.427 zł

 

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

-

 

- Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu

-

 

Wydatki majątkowe

-

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 120.080 zł

 

 

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 679.920 zł

 

 

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 679.920 zł

 

 

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 120.080 zł

 

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

+ 58.427 zł

 

- Realizacja programu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji

+ 58.427 zł

 

Wydatki bieżące

+ 58.427 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

+ 58.427 zł

 

 

§ 4301 – Zakup usług pozostałych

+ 58.427 zł

 

 

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

+ 30.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

+ 30.000 zł

 

- Młodzieżowy Dom Kultury

+ 30.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 30.000 zł

 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

+ 474.040 zł

 

 

 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

+ 38.358 zł

 

- Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami

+ 38.358 zł

 

Wydatki bieżące

+ 38.358 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 38.358 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 38.358 zł

 

 

 

 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

+ 335.682 zł

 

- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

+ 335.682 zł

 

Wydatki bieżące

+ 335.682 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 335.682 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 335.682 zł

 

 

 

 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

+ 100.000 zł

 

- Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola

+ 100.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 100.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

+ 100.000 zł

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

+ 20.000 zł

 

 

 

Rozdział 92116 – Biblioteki

+ 50.000 zł

 

- Opracowanie dokumentacji i adaptacja lokalu dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu

+ 50.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 50.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 50.000 zł

 

 

 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- 30.000 zł

 

- Wydatki bieżące

- 30.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- 30.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

- 30.000 zł

 

 

 

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

+ 15.000 zł

 

 

 

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

+ 15.000 zł

 

- Ogród Zoologiczny - wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 15.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 15.000 zł

 

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

+ 15.000 zł

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna  

-

 

 

 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- 6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

 

- Zakupy inwestycyjne

+ 14.000 zł

 

Wydatki majątkowe

+ 14.000 zł

 

w tym:

 

 

 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

+ 14.000 zł

 

 

 

 

- Remonty obiektów sportowych

- 20.000 zł

 

Wydatki bieżące

- 20.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- remonty

- 20.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- 20.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

+ 6.000 zł

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wydatki bieżące

+ 6.000 zł

 

Wydatki bieżące

+ 6.000 zł

 

w tym:

 

 

 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

+ 6.000 zł

 

 

§ 4270 – Zakup usług remontowych

+ 6.000 zł

§ 4. W uchwale Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta Opola w 2013 roku w wysokości 84.445.723 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w wysokości 35.600.000 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 23.219.495 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 25.626.228 zł.”

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 58.819.495 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 29.615.613 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1.700.000 zł.”

§ 5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok dokonuje się zmiany zapisu w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów z „Program wsparcia studentów i doktorantów opolskich wyższych uczelni” na „Program wsparcia studentów opolskich wyższych uczelni”.

§ 6. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/548/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2013 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku, w następujących pozycjach:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

 

80101

Szkoły podstawowe, w tym:

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

86 400

86 000

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21

74 500

74 000

 

80104

Przedszkola, w tym:

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 20, w tym:

450 000

445 000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

6 000

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 26, w tym:

440 000

428 800

 

 

wydatki inwestycyjne

 

31 000

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha