UCHWAŁA NR LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Miasta Opola uchwala, conastępuje:

UNRECOGNIZED

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 983.484.016 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 798.720.029 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 184.763.987 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 1.124.494.608 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 774.253.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 350.241.608 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 141.010.592 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 58.139.307 zł;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.371.285 zł;

4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 164.602.032 zł;

2) rozchody budżetu miasta Opola na 2018 rok w łącznej wysokości 23.591.440 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1.  Dochody ustalone w § 1 obejmują również:

1) dotacje na zadania własne w wysokości 11.704.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.434.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dotacje na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.265.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.  Wydatki ustalone w § 2 obejmują wyodrębnione kwoty na zadania:

1) własne w wysokości 11.704.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.434.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.265.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.250.000 zł, które przeznacza się na:

1) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w wysokości 3.050.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii nalata 2016-2020 w wysokości 200.000 zł,

UNRECOGNIZED

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się:

1) plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2) plan remontów miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10;

3) plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11;

4) plan wydatków jednostek pomocniczych miasta Opola w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr12;

UNRECOGNIZED

5) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13;

6) plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000 zł;

2) rezerwę celową budżetu w wysokości 9.742.000 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące na odprawy dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Opola –kwota 500.000 zł;

UNRECOGNIZED

b) wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 2.242.000 zł;

c) wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg i chodników na terenie miasta Opola –kwota 5.000.000 zł;

UNRECOGNIZED

d) wydatki majątkowe związane z budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola
–kwota 2.000.000 zł.

§ 9.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 128.139.307 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 19.511.440 zł.

2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2018roku do kwoty 4.080.000 zł.

UNRECOGNIZED

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 ust. 1 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków nauposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;

UNRECOGNIZED

4) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet miasta wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2018 rok.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LIII/1065/17

Rady Miasta Opola

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zalacznik14.pdf