UCHWAŁA NR XXXIX/618/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) - Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1.

1. Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/547/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą Nr XXXVII/570/13 z dnia 31 stycznia 2013r., uchwałą Nr XXXVIII/598/13 z dnia 28 lutego 2013r. i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonaną zmianą:

1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1,

2) „Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania” stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” do uchwały o której mowa w ust. 1,  otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/618/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

WPF z prognoza

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/618/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEC

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/618/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

NAJWAZNIEJSZE PROJEKTY MIASTA OPOLA

Zalacznik3.pdf