UCHWAŁA NR XXXIX/617/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wydania opinii o celowości zbycia akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153),  w związku z uchwałą Nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rada Miasta Opola pozytywnie opiniuje zamierzenie Prezydenta Miasta Opola polegające na zbyciu całego pakietu akcji (wszystkich akcji) Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu należących do Gminy Opole, w  trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Mając na uwadze, że środki pieniężne pochodzące ze zbycia akcji mają być przeznaczone:

1) na sfinansowanie wydatków majątkowych Miasta Opola, stanowiąc tym samym wsparcie dla realizacji „Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020”,

2) w uzasadnionych okolicznościach na częściową spłatę posiadanych przez Miasto Opole kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych,  

tak jak stanowi uzasadnienie do niniejszej Uchwały, Rada Miasta Opola uznaje, iż zamierzenie, o którym mowa w ust. 1 jest celowe i uzasadnione.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/617/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 marca 2013 r.

Uzasadnienie

Zalacznik1.pdf