UCHWAŁA NR XLVII/925/17

Rady Miasta Opola

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości na rzecz dzierżawcy

Na podstawie art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z2017r. poz.730, poz.935) wzw. zart.37ust.3a pkt1ustawy zdnia 21sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2016r. poz.2147, poz.2260;z2017r. poz.820, poz.1509) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Zwolnić zobowiązku zbycia wdrodze przetargu na rzecz dzierżawcy, nieruchomości zabudowanej przez dzierżawcę na podstawie decyzji zdnia 29lipca 1987r.
Nr UAN-D/8381/34/87 wsprawie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego branży gastronomicznej (produkcja ze sprzedażą lodów igofrów), oznaczoną numerem działki 27/29 zk.m. 55obrębu Opole opowierzchni 137m
2, położoną  wOpolu przy ul. 1Maja.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa