UCHWAŁA NR XLVI/861/17

Rady Miasta Opola

z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art.18ust.2pkt9lit „a” ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; ze zm. z2017r. poz.730, poz.935) – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXIV/428/16 Rady Miasta Opola zdnia 24marca 2016r. wsprawie przekazania wformie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Małgorzata Wilkos