UCHWAŁA NR LVI/851/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola”.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Opola (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 687, z 2013 r. poz. 1712), w związku z § 3 załącznika nr 1 do uchwały nr XVI/237/11 Rady Miasta Opola z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 311) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się pośmiertnie tytuł „Zasłużony Obywatel Miasta Opola” Pani Michalinie Cichalewskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha