UCHWAŁA NR LVI/845/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Krakowskiej 32a w Opolu w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia
29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, zmienionej Uchwałą
Nr LXVI/686/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Panu Bogusławowi Jaroszewiczowi – Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Jaroszewicz na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Opolu przy ul. Krakowskiej 32a w trybie bezprzetargowym, na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha