UCHWAŁA NR LVI/839/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 )  – Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Placowi publicznemu zlokalizowanemu w Opolu na skrzyżowaniu dróg publicznych „Wiejskiej”, ”Alei Solidarności” i „Batalionu „Parasol”, przedstawionemu na załączniku graficznym  nadać nazwę: „Rondo Miasta Partnerskiego Grasse”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha

Załącznik do uchwały nr LVI/839/14

Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr LVI/839/14
Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014 r.

Zalacznik1.pdf