UCHWAŁA NR LVI/838/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm; poz. 645, poz. 1318) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651
z późn. zm.; Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307,
Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r. poz. 829, poz. 1238; z 2014r. poz. 40) Rada Miasta Opola postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie 80% bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości oznaczonej nr nr działek 133/24 i 133/38 z karty mapy 1 – obręb Kolonia Gosławicka o łącznej powierzchni 1,1040 ha położonej w Opolu pomiędzy ulicami Chełmską, Cieszyńską i Bielską, na których zlokalizowany jest kompleks boisk ORLIK 2012 oraz skate park.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha