UCHWAŁA NR LVI/841/14

Rady Miasta Opola

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594,  poz. 645 i poz. 1318) w związku z art. 91 d pkt 1 
i art. 30 ust. 6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat,  szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 skreśla się punkty 6 i 7;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej w ust.1, zwiększony o 3 zł za godzinę zajęć.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha