UCHWAŁA NR XXXVIII/603/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu i włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki 14. 

§ 2. Z dniem 1 września 2013 r. włącza się Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych do Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 40. 

§ 3. Zmiany organizacyjne zespołów szkół wynikające z § 1 i § 2, zostaną uwzględnione w statutach zespołów szkół, w trybie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha